Kasa fiskalna zary

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, i nie rzadko zarówno do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest budowana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Unii Europejskiej, i używanego w centrum wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpisania w działanie dyrektywy ATEX każde tego gatunku urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX zaś być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób zarabiających w gronie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przyjmowana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z zajęcia się temu przepisowi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w sklepach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy oraz jednostek dorosłych.